Xiaomi held its Xiaomi EV Technology Launch, officially unveiling Xiaomi EV’s five core technologies – E-Motor, Battery, Xiaomi Die-Casting, Xiaomi Pilot Autonomous …

Jan 3, 2024